അമല നയന പദ്ധതി-സെൻറ് : സേവിയേഴ്സ് യൂ.പി സ്കൂൾ: വേലൂർ

  • Home
  • News and Events
  • അമല നയന പദ്ധതി-സെൻറ് : സേവിയേഴ്സ് യൂ.പി സ്കൂൾ: വേലൂർ
  • February 13, 2024

അമല നയന പദ്ധതി-സെൻറ് : സേവിയേഴ്സ് യൂ.പി സ്കൂൾ: വേലൂർ

അമല ഗ്രാമ  പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള അമല നയന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ   St. Xavier's  യൂ.പി സ്കൂൾ  5,6 ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 13/2/2024 ചൊവ്വാഴ്ച്ച രാവിലെ 10.30 ന് . ആദ്യഘട്ട കണ്ണ് പരിശോധന ക്യാമ്പ് നടത്തി.