ഫിസിയോതെറാപ്പി " ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌

  • Home
  • News and Events
  • ഫിസിയോതെറാപ്പി " ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌
  • June 20, 2024

ഫിസിയോതെറാപ്പി " ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌

അമല ഗ്രാമ കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 4-)0 വാർഡിലെ പകൽവീട്  അംഗങ്ങൾക്കായി " ഫിസിയോതെറാപ്പി " ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സ്‌ പകൽവീട്ടിൽ വെച്ച് 20/06/24 രാവിലെ 10:30 ന് നടത്തി. അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി വിഭാഗം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് മിസ്. ശ്യാമപ്രിയ വിഷയ അവതരണം നടത്തി.